Home> Scheduled Hearings

 • Loan contract dispute between Guizhou-based Zhongchuantong Materials Co, Ltd, Guizhou branch of Industrial Bank Co, Ltd, Xia Yong, Liu Liqun, Xia Chengjun, Xia Ronggui, Zou Changyou and Liu Yujin

  Date: 9 am, September 13, 2017

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Leasing contract dispute between Jiangsu-based Lianchuang Food Industry Development Co, Ltd and Nanjing Agricultural and Sideline Products Logistics Center Co, Ltd

  Date: 9 am, September 13, 2017

  Place: Fourth Court of the Third Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Inner Mongolia-based Jinhui Real Estate Development Co, Ltd and Shishi Group Engineering Construction Co, Ltd

  Date: 9 am, September 13, 2017

  Place: Second Court of the Supreme People’s Court

 • Bankruptcy liquidation application between Liu Muhui, Gong Xiuying, Jiangxi-based Yaxiya Inner Valve Core Manufacturing Co, Ltd

  Date: 15.30 pm, September 13, 2017

  Place: Fourth Court of the Third Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Construction land use right transfer dispute between Nanchong-based Xinda Real Estate Development Co, Ltd and Nanchong Bureau of Land Resources

  Date: 14.30 pm, September 11, 2017

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Real estate development cooperation dispute between Shenzhen-based Dongfanggang Investment Co, Ltd, Hengyang-based Xianqian Jianshe Technology Co, Ltd, Hengyang branch of Huarong Xiangjiang Bank Co, Ltd

  Date: 9 am, September 11, 2017

  Place: First Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Interest liability dispute between Beijing-based Zhongzheng Wanrong Medical Investment Group Co, Ltd, Jin Enshu, Cai Mengjie, Wu Fang, Shu Manping, Xi’an Shiji Shengkang Pharmaceutical Industry Co, Ltd and Cao Fengjun

  Date: 9 am, September 8, 2017

  Place: Seventh Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Zhejiang-based Kaisheng Garden Municipal Construction Co, Ltd and Chongqing-based Changshou Forestry Investment Co, Ltd

  Date: 9 am, September 8, 2017

  Place: Third Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court