Date:9 am, October 20, 2016

Place:Second Court of the Second Circuit Court of the Supreme People’s Court

Case:Financial loan contract dispute between China Logistics Co, Ltd, Harbin Changjiang Road Branch of China GuangFa Bank, Harbin-based Shangde Industrial Co, Ltd, Shanghai-based Shangde Supplies Co, Ltd, Liu Hudong, Hu Xiaomei, Liu Xiaochun, Yang Binge, Liu Xiaoqiu and Liu Jingyang