Date:9 am, July 10, 2019

Place:Sixth Court of the Supreme People’s Court

Case:Mining right dispute between Juungar Banner-based Tasong Shuyan Shenzhou Coal Ltd, Lei Yong, Zhang Jinmei, Gao Liangtao and Xu Shimeng