Home> Scheduled Hearings

 • Engineering construction contract dispute between Hongyunhonghe Group and Yunnan Jingsheng Engineering Construction Ltd

  Date: 9 am, August 15, 2019

  Place: Third Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Dispute between Lanzhou-based Yiwu Business and Trade Ltd, Li Yun, Zhu Pingfei, Zhao Taojuan, Dong Xiqiao, Zhu Dongping, Dong Xichao and Wuwei-based Yiwu Business and Trade Ltd and Yu Hanping

  Date: 9 am, August 15, 2019

  Place: Twelve Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Patent dispute between Ma Jie, Yaochun (Beijing) Scientific and Technology Ltd and Beijing Yaojie Mechanical Equipment Ltd

  Date: 9 am, August 15, 2019

  Place: Third Court of the Intellectual Property Court of the Supreme People’s Court

 • Patent dispute between Ruian Miguoer Daily Essentials, Huang Shishun and Shanghai Xunmeng Information and Technology Ltd

  Date: 9 am, August 15, 2019

  Place: Fourth Court of the Intellectual Property Court of the Supreme People’s Court

 • Administrative patent dispute between Patent Reexamination Board of SIPO, Chengdu Qinchuan Internet of Things Scientific and Technology Ltd and Tianquan-based Natural Gas Ltd

  Date: 9 am, August 15, 2019

  Place: Ninth Court of the Intellectual Property Court of the Supreme People’s Court

 • Administrative patent dispute between Ningbo-based Yizhong Concrete Pile Ltd, Shengzhou Huading Concrete Pile Ltd, Patent Reexamination Board of SIPO, Xie Jianfu and Yu Xiaodong

  Date: 9 am, August 15, 2019

  Place: First Court of the Intellectual Property Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Huangjia Shayuan Tourism and Development Ltd in Dali county, Shaanxi Jiamei Real Property Ltd, China Travel Service Head Office Xibei Ltd, Yin Xiwen and China Construction Third Engineering Bureau Co., Ltd

  Date: 9 am, August 15, 2019

  Place: Tenth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering contract dispute between Yingkou-based Jincheng Scientific and Technological Economy and Trade Ltd and Dalian Beicheng Construction Group Ltd

  Date: 9 am, Aug 6, 2019

  Place: Fourth Court of the Supreme People’s Court