Home> Scheduled Hearings

 • Engineering construction contract dispute between Guangxi Construction Engineering Co., Ltd, Beibuwan Construction Investment Group Ltd, the people’s government of Yunxian County, Roads and Bridges Bureau of Guangxi Zhuang autonomous region, Liuzhou Jinkong Construction Investment Ltd and Shu Zhengang

  Date: 9:30 am, October 25, 2018

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Sale contract dispute between Shanghai Chengcheng Real Property Ltd, Fujian Materials Group Co., Ltd, Fujian Bangsheng Group Ltd, Fujian Yuxing Industry Ltd, Lin Binbin, Zheng Yuemei, Yang Anbo, Fuan-based Tianrun Real Propery Ltd, Fujian-based Weilun Industry Ltd, Fujian Dingbang Real Property Ltd, Zheng Chenxiong and Lin Hua

  Date: 2 pm, October 25, 2018

  Place: Fourth Court of the Third Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Sale contract dispute between Guizhou-based Tiantai Coal and Chemistry Ltd, Houziyan Coal Mine of Tiantai Coal and Chemistry Ltd, Zhao Guijun and Guizhou Dengfeng Energy Group Ltd

  Date: 2:30 pm, October 25, 2018

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Financial loan dispute between Dayin Group Ltd, Industrial and Commercial Bank of China, Hainan branch, Hainan Dayin Bonded Logistics Ltd, Dabang Group Ltd, Wang Bang and Peng Suqin

  Date: 3 pm, October 25, 2018

  Place: Second Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Chen Songjiu, Zhou Qiliu, Chen Chao, Zhong Lihzen, Chen Wen, Li Meiqing, Chen Zhen, the Twelfth Economic Cooperation Community and the Thirteenth Economic Cooperation Community of Xiantian village, Changjiang Li autonomous county, Hainan Yurun Dihua Tourism Ltd, Xiantian village committee and the people’s government of Changhua township

  Date: 3 pm, October 25, 2018

  Place: First Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Execution dispute between Yi Lihong, Wang Runchao, Li Bin, Qi Jingjing, Dong Mingyin, Li Jiaqiong

  Date: 3 pm, October 25, 2018

  Place: Third Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between DonMingyin, Xian Heju Real Estate Ltd and Liu Guanzhao

  Date: 4:30 pm, October 25, 2018

  Place: Fifth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Shijiazhuang-based Yuxi Park, the Shijiazhuang Municipal Bureau of Landscape, Hebei-based Wanlong Real Property Co, Ltd, Guo Shulin, the people’s government of Shijiazhuang city and Shijiazhuang-based Jinshan Business Plaza Management Co, Ltd

  Date: 9 am, October 24, 2018

  Place: Second Court of the Supreme People’s Court