Loan contract dispute between Tang Yimin, Xu Jin, Li Jiefeng, Xu Dianyuan, Zhai Xiurong, Xu Qiao, Xu Qianchun, Jingshangjunying and the China Development Bank

Updated : 2019-11-12