Guarantee contract dispute between Shanghai-based Qianyan Enterprise Development Ltd, Guo Shen, Lanzhou branch of the SPD Bank, Wei Mingguang and Bai Yun

Updated : 2019-10-29