Contract dispute between Heilongjiang-based Kunfeng Agricultural Development Group Ltd, Heilongjiang-based Wengfu Jintai Agricultural Development Ltd, Keshan-based Kunfeng Agricultural Development Ltd, Suihua-based Kunfeng Agricultural Development Ltd, Heilongjiang Kunfeng Soybean Cooperatives, Keshan Kunfeng Corn Cooperatives, Cao Xuefeng, Zhao Yucai, Wang Hui, Liu Enfu, Cao Dianxu, Zhao Yuxiang, Zhao Chunyu, Wang Yun, Xin Chunbo and Liu Yanhong

Updated : 2019-10-15