Village circuit court

By Jiang Xingguang (english.court.gov.cn) Updated : 2017-07-20

Village circuit court

The Tiefu people's tribunal from the Pizhou People’s Court in Jiangsu province hears a contract dispute at a circuit court in a local village. [Photo by Yin Yu/People's Court Daily]