Financial loan contract dispute between China Railway Material Trade Co, Ltd, Beijing Zijing Union Technology and Trade Co, Ltd, Hefei Wangjiangxi Road Branch of Bank of Jiujiang Co, Ltd, Gansu province-based Shuimu Zijing Energy Co, Ltd, Tan Yuyuan and Zijing Shareholing Co, Ltd

Updated : 2016-11-18